Statut

Statut 2017-12-20T15:47:26+00:00

POSTANOWIENIA OGÓLNE STOWARZYSZENIA POMOC RODZINIE IM.ŚW.KS.ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO W SANOKU

$1

1.Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku zwane dalej „Stowarzyszeniem”. które działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r „Prawo o Stowarzyszeniach” Dz. U. z 2001r.nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolne ,apolityczne, katolickie i samorządne.

3.Stowarzyszenie jest zarejestrowane, powołane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną.

$2

1.Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności teren województwa podkarpackiego z siedziba w Sanoku.

2.Dla właściwej realizacji swych zadań Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działań, może również prowadzić działalność poza granicami Polski.

$3

1.Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.

2.Stowarzyszenie działalność swą opiera na pracy społecznej ogółu członków.

$4

1.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

$5

CELAMI STOWARZYSZENIA JEST:

1.Pomoc rodzinom wielodzietnym w szczególności ich dzieciom.

2.Pozyskiwanie aktywnych obywateli do pracy w regionie i umożliwienie im działań woluntarystycznych w obronie rodziny i potrzebującym pomocy.

3.Podnoszenie świadomości macierzyństwa, odpowiedzialności za wychowanie dzieci, dbanie o ich rozwój, kształtowanie ich osobowości.

4.Pomoc dzieciom opuszczonym i zaniedbanym w nauce.

5.Pomoc materialna potrzebującym w miarę posiadanych środków.

6.Pomoc osobom w starszym wieku w tym niepełnosprawnym

$6

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1.Zakładanie i prowadzenie domów samotnej matki, świetlic dla dzieci, przedszkoli, ochronek, kuchni, noclegowni, łaźni i innych placówek niosących pomoc biednym, bezdomnym i niepełnosprawnym. Placówki działają w oparciu o wytyczne Zarządu Głównego i regulamin.

2.Działalność dobroczynną i resocjalizacyjną, a przede wszystkim:

*udzielanie pomocy socjalnej

*udzielanie wsparcia duchowego

*udzielanie pomocy w nauce

*przydzielanie stypendium dla biednych dzieci

*prowadzenie pracy wychowawczo-oświatowej

*prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych

*przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

3.Stowarzyszenie współdziała:

*z administracją samorządową i rządową

*organizacjami pozarządowymi

*kościołem rzymskokatolickim i innymi kościołami

*organizacjami zagranicznymi działającymi na polu pracy socjalnej

*ze szkołami stopnia podstawowego i ponadpodstawowego

4.Stowarzyszenie prowadzi:

*działalność informacyjną

*działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

*szkolenie woluntariuszy i pracowników

5.Środki do realizacji celów określonych w punkcie 1 i 2 pochodzą ze:

*składek członkowskich

*ofiar darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób krajowych i zagranicznych

*zapisów i spadków

*odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

*odpisów 1% od podatku od osób fizycznych i prawnych

*dotacji i nawiązek

*prowadzonej działalności gospodarczej

*zbiórek publicznych.

6.Powyższe środki w całości przeznaczone są na działalność statutową.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA OBOWIĄZKI

$7

1.Członkowie Stowarzyszenia mogą być:

*zwyczajni

*wspierający

*honorowi

2.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Niepełnoletni (1 4-18 lat) mogą zostać członkami za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.Członkami zwyczajnymi są osoby, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu Głównego, gdy zgłosili wniosek o powołanie Kręgu lub Zarządu Kręgu już działającego.

4.Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne ( nie zatrudnione Stowarzyszeniu na umowę o pracę), które zamierają przyczynić się do rozwoju i realizacji celów Stowarzyszenia i zostały przyjęte uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Kręgu Stowarzyszenia.

5.Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność ta została nadana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

$8

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

*aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszeniach i realizacji jego celów.

*przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia

*regularnego opłacania składek członkowskich

*szerzenie idei Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków.

$9

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:

*korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

*zgłaszania wniosków, uwag oraz podejmowania inicjatyw.

$10

1.Członkowie wspierający i honorowi z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiadają prawo do :

*uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

*zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

*korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

$11

1.Członek wspierający jest zobowiązany do:

*regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

*systematycznego opłacania składek członkowskich

*uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.

2.Członkowie honorowi oraz młodzież są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

$12

Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na wskutek:

1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie.

2.Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej 2 lata lub nie wywiązywania się z innych powierzonych prac w Stowarzyszeniu.

3.Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4.Rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminów, uchwał, nieprzestrzegania postanowień-uchwał Zarządu Kręgu lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

5.Wykluczenia w wyniku prawnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw obywatelskich.

$13

1.Skreslenie członka z listy Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Kręgu.

2.Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje postanowieniem Sądu Koleżeńskiego Kręgu na wniosek władz Stowarzyszenia w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu niegodnego.

3.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego Kręgu przysługuje odwołanie w trybie określonym w $23 punkt 2(według regulaminu Sądu Koleżeńskiego

$14

W przypadkach określonych w$12 punkt 1-5 orzeka Zarząd Główny Stowarzyszenia i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu członkowstwa.

$15

Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady $14.

$15A

Statut Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku zabrania:

*udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów i pracowników

oraz osób z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

*przekazywania majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

*wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu o którym mowa w art.3

ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności Pożytku Publicznego i Woluntariacie (Dz. U. nr 96,poz.873).

*zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej

organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

$16

1.Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

*Walne Zebranie Członków

*Zarząd Główny Stowarzyszenia

*Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego

*Sąd Koleżeński przy Zarządzie Głównym.

2.Władzami Kręgu są:

*Walne Zebranie Członków Kręgu

*Zarząd Kręgu

*Komisja Rewizyjna Kręg

* Sąd Koleżeński Kręgu

3.Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4.O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

5.Zgromadzeni na zebraniu mogą uchwalić głosowanie tajne.

6.Członkowie władz Stowarzyszenia funkcje swe pełnią honorowo (nieodpłatnie).

7.Nieusprawiedliwione uczestnictwo w pracach władz Stowarzyszenia przez okres jednego roku uznaje się za rezygnacje z pełnionej funkcji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

$17

1.Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane co roku. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2.Nadzwyczjne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane:

*uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia

*Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

*na pisemny wniosek 1/3 Zarządów Kręgów lub 1/3 delegatów.

3.Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia winno być wysłane listem poleconym na miesiąc przed terminem a o nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia na 20 dni przed terminem.

4.W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia uczestniczą członkowie , a w przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób delegaci Kręgów Stowarzyszenia, którzy są wybierani na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Kręgu. W zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

5.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania przybyłych na zebranie.

6.DO kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

*wybór członków Zarządu Głównego

*wybór Głównej Komisji Rewizyjnej

*wybór Sądu Koleżeńskiego

*uchwalanie zmian statutu

*udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na podstawie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej

w głosowaniu tajnym.

*podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków i programu Stowarzyszenia

*rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

*podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

*określenie warunków posiadania przez Kręgi osobowości prawnej.

$18

Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

$19

1.Zarząd Główny Stowarzyszenia jest wybierany w liczbie 9 członków.

2.Członkowie Zarządu Głównego Wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

3.Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

$20

Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

*uchwalanie rocznych planów działalności i planu finansowego Zarządu Głównego

*ocenianie pracy Kręgów

*dysponowanie finansami i majątkiem pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego oraz majątkiem Kręgów

*zatwierdzanie planów finansowych kręgów

*ustalanie instrukcji wewnętrznych i wytycznych do regulaminów Kręgów Stowarzyszenia

*uchylanie uchwały wszystkich władz niższych szczebli Stowarzyszenia sprzecznych z prawem lub Statutem.

*ustalanie wysokości składek członkowskich

*powoływanie i rozwiązywanie Kręgów (uchwałą)

*koordynowanie działań Kręgu w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami władz naczelnych, powodując w tym wypadku tymczasowy Zarząd do czasu zwołania nadzwyczajnego zebrania Kręgu.

*nadaje godność członka honorowego oraz ustala inne sposoby wyróżnienia osób zasłużonych dla Stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 6 razy do roku i zwoływane jest przez Przewodniczącego Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być zwoływane także na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

$21

1.Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 3-5 członków. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają przewodniczącego.

2.Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy do roku.

$22

Do zakresu działań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym:

*kontrola gospodarki finansowej i majątkowej

*kontrola wykonywania uchwał władz naczelnych

*czuwanie nad przestrzeganiem Statutu

*przedstawianie swoich wniosków i spostrzeżeń Zarządowi Głównemu i Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia.

*składanie sprawozdań ze swej działalności

*udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

*sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kręgów

*uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.

2.Branie udziału w posiedzeniu Zarządu Głównego przewodniczącego lub upoważnionego członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

SĄD KOLEŻEŃSKI PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM

$23

1.Sąd Koleżeński wybierany jest w składzie 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Zastępcę

przewodniczącego.

2.Sąd Koleżeński obraduje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

3.Sąd Koleżeński przy Zarządzie Głównym rozpatruje sprawy członków w wypadkach nieprzestrzegania przez nich Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz odwołań od uchwały o skreśleniu ze Stowarzyszenia. Informacje o podjętej decyzji przesyła do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

4.Sąd Koleżeński składa na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności.

KRĘGI STOWARZYSZENIA

$24

1.Podatawową komórką Stowarzyszenia jest Krąg. Krąg może być tworzony na pisemny wniosek co najmniej 15 członków.

2.Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje Krąg i określa teren jego działania.

3.Kregi mogą prowadzić działalność gospodarczą po wyrażeniu zgody Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

ZEBRANIE KRĘGÓW

$25

1.Krąg zbiera się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2.Do zadań Kręgu należy:

*podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji zadań i celów Stowarzyszenia i uchwał naczelnych władz Stowarzyszenia

na terenie działalności Kręgu.

*uchwalenie preliminarza budżetu na dany rok

*przeprowadzenie wyborów uzupełniających w przypadku konieczności uzupełnienia składu władz Kręgu.

*podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członka władz Kręgu w szczególności, gdy nie wywiązuje się ze swej funkcji lub swoją postawą godzi w dobre imię Stowarzyszenia. Wniosek o odwołanie członka władz Kręgu może złożyć Zarząd Kręgu, Komisja Rewizyjna Kręgu lub co najmniej 5 członków Kręgu, po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych mu zarzutów na piśmie.

*podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia lub zamknięcia placówki.

3.Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kręgu odbywają się co 4 lata.

Do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

*wybór władz Kręgu w tym Dyrektora Kręgu

*podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Stowarzyszenia na terenie działania Kręgu-okres kadencji.

*udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Kręgu w głosowaniu tajnym, na podstawie sprawozdania Dyrektora Zarządu

Kręgu i pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej.

4.Nadzwyczajne zebranie Kręgu może odbyć się na wniosek:1/3 członków Kręgu, Komisji Rewizyjnej Kręgu, Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

5.Uchwały zebrania Kręgu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kręgu przybyłych na zebranie i uprawnionych do głosowania.

6.Zawiadomienie o zebraniu Kręgu należy wysłać najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem z podaniem porządku obrad.

ZARZĄD KRĘGU

$26

1.Zarząd realizuje na terenie działania Kręgu swoje cele określone w $5.

2.Do zadań Kręgu należy:

*wykonywanie uchwał zebrań Kręgu i władz naczelnych Stowarzyszenia

*opracowanie rocznych planów działalności oraz preliminarza finansowego Kręgu

*zarządzanie finansami i majątkiem powierzonym Kręgowi

*dokonywanie przyjęć do Stowarzyszenia oraz skreśleń z listy jego członków

*składanie sprawozdań z działalności Zarządu na zebraniu Kręgu.

3.W skład Zarządu Kręgu wchodzą:

*Dyrektor Kręgu

*Zastępca Dyrektora

*skarbnik

*Sekretarz

*1-3 członków

Księgowy nie wchodzi w skład Zarządu Kręgu.

4.Krąg na zewnątrz reprezentuje Dyrektor Kręgu lub osoby przez niego upoważnione.

5.Do podopisywania zobowiązań majątkowych Kręgu wymagane są podpisy dwóch osób, w tym: Dyrektora Kręgu i osoby przez niego upoważnionej będącej członkiem Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA KREGU

$27

1.Komisja Rewizyjna Kręgu wybierana jest w liczbie 3 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

2.Do zadań Komisji Rewizyjnej Kręgu należy:

*kontrola finansowa działalności Kręgu

*kontrola zgodności działalności Kręgu ze Statutem

*składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na Zebraniu Kręgu oraz na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kręgu.

*występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Kręgu

*współpraca z Główną Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Kręgu z głosem doradczym.

SĄD KOLEŻEŃSKI KRĘGU

$28

1.Sąd Koleżeński Kręgu wybierany jest w ilości 3 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

2.Sąd Koleżeński obraduje w oparciu o ustalony przez siebie i zatwierdzony prezes Zarząd Kręgu regulamin.

3.Do Sądu Koleżeńskiego należy:

*rozpatrywanie spraw członków w wypadku nieprzestrzegania przez nich Statutu, regulaminu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

czynu niegodnego, a także postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

*proponowanie kar w postaci: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich na okres jednego roku, względnie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4.O propozycjach w punkcie 3 Sąd Koleżeński pisemnie informuje Zarząd Kręgu.

5.Sąd Koleżeński Kręgu składa sprawozdanie ze swej działalności na Zarządzie Kręgu i Walnym Zebraniu Kręgu.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

$29

1.Mjątek Stowarzyszenia stanowią: majątek trwały, majątek obrotowy i finanse.

2.Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze:

*składek członkowskich

*wpisowego

*dotacji budżetu państwa

*darowizn i spadków

*ofiar

*zbiórek publicznych

*zapisów

*prowadzonej działalności gospodarczej według zasad określonych odrębnymi przepisami.

3.Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KRĘGU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

$30

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

$31

1.Uchwałę o rozwiązaniu Kręgu podejmuję Zebranie Kręgu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd Kręgu uchwałę o rozwiązaniu Kręgu przesyła do Zarządu Głównego, który podejmuje ostateczną decyzję.

2.Zawiadomienie o zebraniu traktującym o rozwiązaniu Kręgu, należy listem poleconym zawierającym porządek zebrania wysłać do członków Kręgu i Zarządu Głównego.

$32

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Stowarzyszenia wyznacza Komisję Likwidacyjną w liczbie 5 członków.

3.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia w uchwale zawiera się przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na rzecz Kościoła Katolickiego lub organizacji charytatywnej, niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

$33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, odpowiednio przepisy z dnia o7.o4.1989r „Prawa o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 2001r. nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami.